Saltar al contingut principal

Model 043. Taxa fiscal sobre el joc. Sales de bingo. Sol·licitud liquidació.

Dades Generals

Denominació

Model 043. Taxa fiscal sobre el joc. Sales de bingo. Sol·licitud liquidació.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model pel qual es liquida la Taxa fiscal sobre el joc del Bingo, és prèvia a la retirada dels “Cartrons”. La presentació d'este model es realitzarà exclusivament quan el rendiment o la gestió de la taxa no estiguen cedits a la comunitat autònoma corresponent.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Telemàtica.

Documentació

Model 043 i Autorització expedida pel Ministeri de l'Interior (original). El model es presentarà abans de la retirada dels cartrons.

Fases del procediment/servici

Sense fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

ORDRE de 27 de juliol de 2001 per la qual s'aproven els models 043, 044,

045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 i 651 en euros, així com el model 777, document d'ingrés o devolució en el cas de declaracions-liquidacions extemporànies i complementàries, i per la qual s'establix l'obligació d'utilitzar necessàriament els models en euros a partir de l'1 de gener de 2002. (BOE 3-agost-2001)