Saltar al contingut principal

Model 684. Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius generats en unes altres instal·lacions.

Dades Generals

Denominació

Model 684. Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius generats en unes altres instal·lacions.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar l'autoliquidació de la taxa que grava els servicis de gestió de residus radioactius generats per entitats que no han satisfet les taxes dels models 681, 682 o 683

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 684

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden EHA/408/2010, de 24 de febrero,

por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 681, 682, 683 y 684 para el ingreso de las tasas establecidas en el apartado 9 de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los plazos y forma de presentación de los mismos. (BOE 26-febrero-2010)