Saltar al contingut principal

Model 685. Taxa sobre apostes i combinacions aleatòries, autoliquidació.

Dades Generals

Denominació

Model 685. Taxa sobre apostes i combinacions aleatòries, autoliquidació.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar l'autoliquidació de la taxa que grava les apostes i combinacions aleatòries si l'àmbit territorial de participació és nacional o superior a una comunitat autònoma i correspon la seua exacció a l'Estat

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Entitats Col·laboradores

Telemàtica

Documentació

Model 685

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden EHA/388/2010, de 19 de febrero,

por la que se aprueba el modelo 685, Tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se determina el lugar y forma de presentación y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE 25-febrero-2010)