Saltar al contingut principal

Model 695. Sol·licitud de devolució taxa judicial.

Dades Generals

Denominació

Model 695. Sol·licitud de devolució taxa judicial.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la sol·licitud de les devolucions de la taxa que té per objecte gravar la utilització, per part de determinades entitats, de l'exercici de la potestat jurisdiccional en les ordes jurisdiccionals civil, contenciós-administratiu i social.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'Agència Tributària

Entitats Col·laboradores

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Ordre HAP/2662/2012, de 13 de desembre,

  per la qual s'aprova el model 696 d'autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució per solució extrajudicial del litigi i per acumulació de processos, de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en les ordes civil, contenciós-administratiu i social i es determinen el lloc, forma, terminis i els procediments de presentació. (BOE 15-desembre-2012)

 • Ordre HAP/490/2013, de 27 de març,

  per la qual es modifica l'Ordre HAP/2662/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 696 d'autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució, de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en les ordes civil, contenciós-administratiu i social i es determinen el lloc, forma, terminis i els procediments de presentació. (BOE 30-març-2013)

 • Llei 10/2012, de 20 de novembre,

  per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. (BOE 21-novembre-2012)

 • Reial decret-llei 3/2013, de 22 de febrer,

  pel qual es modifica el règim de les taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i el sistema d'assistència jurídica gratuïta. (BOE 23-febrer-2013)