Saltar al contingut principal

Model 695. Sol·licitud de devolució taxa judicial.

Dades Generals

Denominació

Model 695. Sol·licitud de devolució taxa judicial.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la sol·licitud de les devolucions de la taxa que té per objecte gravar la utilització, per part de determinades entitats, de l'exercici de la potestat jurisdiccional en les ordes jurisdiccionals civil, contenciós-administratiu i social.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'Agència Tributària

Entitats Col·laboradores

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre,

  por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación. (BOE 15-diciembre-2012)

 • Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo,

  por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación. (BOE 30-marzo-2013)

 • Ley 10/2012, de 20 de noviembre,

  por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (BOE 21-noviembre-2012)

 • Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero,

  por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. (BOE 23-febrero-2013)