Saltar al contingut principal

Cita prèvia

Dades Generals

Denominació

Cita prèvia

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

És necessària cita prèvia per a realitzar qualsevol tràmit a l'Agència Tributària (per telèfon o en oficina).No s'exigix cita prèvia per a presentar documents a les oficines d'inscripcions, però pot acudir amb cita concertada.Esta cita no serà vàlida per a la campanya de Renda.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Internet

Oficines de l'AEAT

Telèfon

Fases del procediment/servici

Inici:Sol·licitud

Tramitació:Reserva de lloc, dia i hora

Acabament:Confirmació de cita

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requerix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 58/2003, de 17 de desembre,

General Tributària.Art 85.(BOE 18-desembre-2003)