Saltar al contingut principal

Model 981.Subministrament d'informació sobre la prestació per maternitat/paternitat

Dades Generals

Denominació

Model 981.Subministrament d'informació sobre la prestació per maternitat/paternitat

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les prestacions per maternitat o paternitat percebudes de les mutualitats de previsió social que actuen com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, amb el límit de la prestació màxima que reconega la Seguretat Social per estos conceptes.També esta exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, pels empleats públics enquadrats en un règim de Seguretat Social que no de dret a percebre prestació de maternitat o paternitat, amb el límit de la prestació màxima que reconega la Seguretat Social pel concepte que corresponga.El model 981 s'utilitzarà per les entitats pagadores de la prestació per a informar de la mateixa, en els supòsits del paràgraf 2n i 3r de l'art. 7.h) de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No té.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica