Saltar al contingut principal

Model 933.Informació de les CC. AA. sobre guarderies i centres d'educació infantil autoritzats

Dades Generals

Denominació

Model 933.Informació de les CC. AA. sobre guarderies i centres d'educació infantil autoritzats

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova declaració informativa a presentar per les Comunitats Autònomes per a comunicar els nombres d'identificació fiscal i codis d'autorització de guarderies i centres d'educació infantil autoritzats per l'administració de la comunitat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Números d'identificació i codis d'autorització dels centres

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 35/2006, de 28 de novembre,

de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni (BOE 01-01-2007)