Saltar al contingut principal

Model 604. Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació

Dades Generals

Denominació

Model 604. Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'Impost sobre les transaccions financeres (ITF) és un tribut de naturalesa indirecta que grava les adquisicions d'accions en els termes prevists en l'article 2 de la Llei 5/2020, de 15 d'octubre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Annex informatiu (Annex II) de l'Ordre reguladora

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Normativa de tramitació

  • Ordre HAC/510/2021, de 26 de maig,

    per la qual s'aprova el model 604 "Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació" i es determinen la forma i procediment per a la seua presentació (BOE 28-maig-2021)

  • Ordre HFP/308/2023, de 28 de març,

    per la qual es modifica l'Ordre HAC/510/2021, de 26 de maig, per la qual s'aprova el model 604 "Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació" i es determinen la forma i procediment per a la seua presentació (BOE 31-març-2023)

  • Ordre HFP/999/2023, de 28 d'agost,

    per la qual es modifica l'Ordre HFP/308/2023, de 28 de març, per la qual es modifica l'Ordre HAC/510/2021, de 26 de maig, per la qual s'aprova el model 604 "Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació" i es determinen la forma i procediment per a la seua presentació.

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servici en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual es cregui la sede electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009)