Saltar al contingut principal

Model 604. Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació

Dades Generals

Denominació

Model 604. Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'Impost sobre les transaccions financeres (ITF) és un tribut de naturalesa indirecta que grava les adquisicions d'accions en els termes prevists en l'article 2 de la Llei 5/2020, de 15 d'octubre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Annex informatiu (Annex II) de l'Ordre reguladora

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Ley 5/2020, de 15 de octubre,

  del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (BOE de 16-octubre-2020)

 • Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo,

  por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias (BOE-26-mayo-2021)

Normativa de tramitació

 • Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo,

  por la que se aprueba el modelo 604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación (BOE 28-mayo-2021)

 • Orden HFP/308/2023, de 28 de marzo,

  por la que se modifica la Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el modelo 604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación (BOE 31-marzo-2023)

 • Orden HFP/999/2023, de 28 de agosto,

  por la que se modifica la Orden HFP/308/2023, de 28 de marzo, por la que se modifica la Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el modelo 604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servici en el registre

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)