Saltar al contingut principal

Model 490.Impost sobre Determinats Servicis Digitals.Autoliquidació

Dades Generals

Denominació

Model 490.Impost sobre Determinats Servicis Digitals.Autoliquidació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'Impost sobre Determinats Serveis Digitals és un tribut de naturalesa indirecta que grava, en la forma i condicions previstes en la Llei 4/2020, les prestacions de determinats serveis digitals en què hi haja intervenció d'usuaris situats al territori d'aplicació de l'impost.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Ha de presentar autoliquidacions trimestrals per l'impost (model 490) i ingressar l'import resultant en els terminis previstos;també haurà de presentar les declaracions censals que siguen procedents.Més informació en les preguntes freqüents publicades a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servici

No té fases de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE 26-11-2013)

Normativa Bàsica

 • Llei 4/2020, de 15 d'octubre,

  de l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals.

 • Reial Decret 400/2021, de 8 de juny,

  pel que desenvolupen les regles de localització dels dispositius dels usuaris i les obligacions formals de l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals, i es modifica el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE 09-06-2021).

 • Ordre HAC/590/2021, de 9 de juny,

  per la que s'aprova el model 490 d'"Autoliquidació de l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals" i es determinen la forma i procediment per a la seua presentació (BOE 11-juny-2021)

 • Ordre HFP/480/2022, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre HAC/590/2021, de 9 de juny, per la qual s'aprova el model 490 d'"Autoliquidació de l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals" i es determina la forma i procediment per a la seua presentació (BOE 31-maig-2022).

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servici en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009)