Saltar al contingut principal

Model 901.Informació de les CC. AA. sobre dades consignades al certificat d'eficiència energètica.

Dades Generals

Denominació

Model 901.Informació de les CC. AA. sobre dades consignades al certificat d'eficiència energètica.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nou model de declaració informativa a presentar per les CC. AA. per a comunicar dades relatives al certificat d'eficiència energètica i complir així amb l'obligació de subministrament d'informació prevista en la disposició addicional 13a, apartat 3, lletra g) de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Ni té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 901.Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Disposició addicional tretzena, apartat 3,

lletra g) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni (BOE 29-11-2006).