Saltar al contingut principal

PRIMERA i SEGONA ajuda directa al sector de la indústria gas intensiu

Dades Generals

Denominació

PRIMERA i SEGONA ajuda directa al sector de la indústria gas intensiu

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació d'ajuts directes en la indústria gas intensiu, establides en el Reial decret-llei 6/2022, de 29 de març i el Reial decret-llei 11/2022 de 25 de juny, pels quals s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Sede electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

S'atribuïx a l'Agència Estatal d'Administració Tributària la competència per a gestionar les sol·licituds d'ajuda i totes les actuacions de gestió, control i recaptació necessàries per a la seua tramitació, amb aplicació del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i els seus reglaments de desplegaments en el que no està previst expressament en el Reial decret-llei 6/2022 i el Reial decret-llei 11/2022.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal de Admninistración Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio,

  por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma (BOE 26-junio-2022)

 • Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo,

  por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE 30-marzo-2022).

 • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

  General Tributaria (BOE 18-diciembre-2003)

 • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

  por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE 5-septiembre-2007)