Saltar al contingut principal

Model 797. Gravamen temporal d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit. Declaració de l'ingrés de la prestació.

Dades Generals

Denominació

Model 797. Gravamen temporal d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit. Declaració de l'ingrés de la prestació.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari amb caràcter temporal que hauran de satisfer les entitats i establiments financers de crèdit que tinguen un import d'ingressos per interessos i comissions corresponent a l'any 2019 igual o superior a 800 milions d'euros.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 38/2022, de 27 de diciembre,

    para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.

  • Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero,

    por la que se aprueban el modelo 795, "Gravamen temporal energético. Declaración del ingreso de la prestación", el modelo 796, "Gravamen temporal energético. Pago anticipado", el modelo 797, "Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Declaración del ingreso de la prestación" y el modelo 798, "Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Pago anticipado", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (BOE de 3-febrero-2023)