Saltar al contingut principal

SEGONA ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni

Dades Generals

Denominació

SEGONA ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni

Tipus de procediment

Ajuts, beques i subvencions

Matèria

Subvencions i Ajuts

Objecte

Nova ajuda en pagament únic de 200 euros de quantia per a les persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni, que durant l'exercici 2022 hagen realitzat una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguen donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o hagen sigut beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació, sempre que el 2022 hagueren percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000,00 euros anuals, i tingueren un patrimoni inferior a 75.000,00 euros anuals a 31 de desembre de 2022.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

Inici: La sol·licitud es presentarà a la seu electrònica de l'Agència Tributària, omplint el corresponent formulari electrònic en el que, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari del titular de la sol·licitud en la que es desitge que es realitze l'abonament.

Tramitació: S'atribuïx a l'Agència Tributària la competència per a gestionar les sol·licituds d'ajuda i totes les actuacions de gestió, control i recaptació necessàries per a la seua tramitació, amb aplicació del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i els seus reglaments de desplegaments en el que no està previst expressament en l'article 74 del Reial decret-llei 20/2022.

Terminació: l'ajuda acordada s'abonarà mitjançant transferència bancària, entenent-se notificat l'acord de concessió per la recepció de la transferència. Quan, a la vista de la sol·licitud presentada i la informació de què dispose l'Agència Tributària, no resulte procedent l'abonament de l'ajuda, es notificarà al sol·licitant una proposta de resolució denegatòria, en què se li indicaran les dades necessàries per a consultar els motius de la denegació a la seu electrònica de l'Agència Tributària. El sol·licitant disposarà d'un termini de 10 dies, a comptar des de l'endemà a la notificació de la proposta de resolució denegatòria, per a al·legar i presentar els documents i justificants que considere pertinents. Transcorregut un termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a la notificació de la citada proposta, sense la presentació d'al·legacions, documents o justificants, es produirà la finalització del procediment en els termes de la proposta denegatòria, sense necessitat de resolució expressa de l'Administració.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Article 74 del Reial decret-llei 20/2022, de 27 de desembre,

de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de la illa de La Palma i a unes altres situacions de vulnerabilitat (BOE 28-desembre-2022)