Saltar al contingut principal

Model 220.IS.Règim de consolidació fiscal.Document d'ingrés o devolució.

Dades Generals

Denominació

Model 220.IS.Règim de consolidació fiscal.Document d'ingrés o devolució.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de la declaració-liquidació de l'Impost sobre Societats en relació amb els grups en règim de consolidació fiscal.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

La que establix la legislació vigent respecte a determinades operacions

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE 26-novembre-2013).

Normativa Bàsica

  • Llei 27/2014, de 27 de novembre,

    de l'Impost sobre Societats.Article 58.(BOE 28-novembre-2014)

  • Ordre HAC/560/2021, de 4 de juny,

    per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés, s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica;i per la qual es modifica l'Ordre HAP/296/2016, de 2 de març, per la que s'aprova el model 282, Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació (BOE 08-06-2021).

  • Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril,

    per la que s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponents a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica (BOE 4-maig-2022).

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servici en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009).