Saltar al contingut principal

Model 222.IS.Règim de consolidació fiscal.Pagament fraccionat.

Dades Generals

Denominació

Model 222.IS.Règim de consolidació fiscal.Pagament fraccionat.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar als grups de societats la declaració i ingrés dels seus pagaments fraccionats corresponents a l'Impost sobre Societats.La presentació del model 222 s'haurà de realitzar obligatòriament per via telemàtica.Tanmateix, la presentació del model 222 davant de les Diputacions Forals del País Basc i/o la Comunitat Foral de Navarra pels subjectes passius o contribuents que tributen conjuntament a l'Administració de l'Estat i a les esmentades Administracions Forals, s'haurà de realitzar seguint les instruccions de presentació que es dicten per les mateixes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Model 222

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE 26-novembre-2013)

Normativa Bàsica

 • Ordre HFP/227/2017, de 13 de març,

  per la que s'aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, i el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica (BOE, 15-març-2017).

 • Ordre HFP/441/2018, de 26 d'abril,

  per la que s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica, i per la qual es modifica el model 222 "Impost sobre Societats.Règim de consolidació fiscal.Pagament fraccionat" aprovat per l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març (BOE, 02-maig-2018).

 • Ordre HAC/941/2018, de 5 de setembre,

  per la que es modifiquen l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la que s'aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, i el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica, l'Ordre HFP/441/2018, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017, i l'Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre, per la que s'aprova el model 231 de Declaració d'informació país per país (BOE 14-setembre-2018)

 • Correcció d'errors de l'Ordre HAC/941/2018, de 5 de setembre,

  per la que es modifiquen l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la que s'aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, i el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica, l'Ordre HFP/441/2018, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017, i l'Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre, per la que s'aprova el model 231 de Declaració d'informació país per país (BOE 17-octubre-2018)

 • Ordre HFP/604/2022, de 30 de juny,

  per la que es modifica l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la que s'aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, i el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica (BOE 1-juliol-2022)

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servici en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009).