Saltar al contingut principal

Model 217.Gravamen especial SOCIMI

Dades Generals

Denominació

Model 217.Gravamen especial SOCIMI

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Gravamen especial sobre els dividends o participacions en beneficis distribuïts per les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 217

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Recursos

No és procedent la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 11/2009, de 26 d'octubre,

    per la que es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari (BOE 27-octubre- 2009).

  • Ordre HFP/1922/2016, de 19 de desembre,

    per la qual s'aprova el model 217 d'autoliquidació de l'impost sobre societats:gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (BOE 21-desembre-2016).