Saltar al contingut principal

Model 217. Gravamen especial SOCIMI

Dades Generals

Denominació

Model 217. Gravamen especial SOCIMI

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Gravamen especial sobre els dividends o participacions en beneficis distribuïts per les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 217

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Recursos

No procedix la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 11/2009, de 26 d'octubre,

    per la qual es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari (BOE 27-octubre - 2009).

  • Ordre HFP/1922/2016, de 19 de desembre,

    per la qual s'aprova el model 217 d'autoliquidació de l'impost sobre societats: gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (BOE 21-desembre-2016).