Saltar al contingut principal

Model 221. Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària.

Dades Generals

Denominació

Model 221. Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Els contribuents de l'impost sobre societats que tinguen registrats determinats actius per impost diferit que determina la Llei de l'impost i pretenguen tindre el dret establit en l'article 130 de la mateixa respecte d'estos actius, estaran obligats a presentar el model 221 d'autoliquidació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Model 221 d'autoliquidació

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 27/2014, de 27 de noviembre,

    del Impuesto sobre Sociedades (BOE, 28-noviembre-2014). Disposición adicional decimotercera.

  • Orden HFP/550/2017, de 15 de junio,

    por la que se aprueba el modelo 221 de autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la administración tributaria (BOE, 16-06-2017).