Saltar al contingut principal

Model 221.Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària.

Dades Generals

Denominació

Model 221.Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Els contribuents de l'Impost sobre Societats que tinguen registrats determinats actius per impost diferit que determina la Llei de l'impost i pretenguen tindre el dret establit a l'article 130 de la mateixa respecte dels esmentats actius, estaran obligats a presentar el model 221 d'autoliquidació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Model 221 d'autoliquidació

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 27/2014, de 27 de novembre,

    de l'Impost sobre Societats (BOE, 28-novembre-2014).Disposició addicional tretzena.

  • Ordre HFP/550/2017, de 15 de juny,

    per la qual s'aprova el model 221 d'autoliquidació de la prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'administració tributària (BOE, 16-06-2017).