Saltar al contingut principal

Model 237.Gravamen especial sobre beneficis no distribuïts per SOCIMI.

Dades Generals

Denominació

Model 237.Gravamen especial sobre beneficis no distribuïts per SOCIMI.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova autoliquidació Gravamen Especial sobre la part dels beneficis no distribuïts per Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió Immobiliària (SOCIMI), que procedisca de rendes que no hagen tributat al tipus general de l'Impost sobre Societats ni estiguen en termini legal de reinversió (disposició final 2a. Un Llei 11/2021 i art. 9.4 Llei 11/2009 SOCIMI).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, en seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tribuitaria

Recursos

No procedix.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Disposició Final 2a. Un de la Llei 11/2021, de 9 de juliol,

    de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la que s'establixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incidixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc, que va modificar l'article 9.4 Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari (BOE 10-juliol-2021).

  • Ordre HFP/1430/2021, de 20 de desembre,

    per la qual s'aprova el model 237 "Gravamen especial sobre beneficis no distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari.Impost sobre Societats.Autoliquidació" i es determina forma i procediment per a la seua presentació (BOE 23-desembre-2021).