Saltar al contingut principal

Model 211. IRNR. Impost sobre la Renda de no Residents. Retenció en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent.

Dades Generals

Denominació

Model 211. IRNR. Impost sobre la Renda de no Residents. Retenció en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració de l'Impost sobre la Renda de no Residents per retenció en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Entitats col·laboradores

Oficines de l'AEAT

Documentació

Model 211

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre,

por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes. (BOE 23-diciembre-2010)