Saltar al contingut principal

Model 216. IRNR. Impost sobre la Renda de no Residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració - document d'ingrés).

Dades Generals

Denominació

Model 216. IRNR. Impost sobre la Renda de no Residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració - document d'ingrés).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració i ingrés de les retencions i ingressos a compte corresponents a l'Impost sobre la Renda de no Residents, en relació amb les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Entitats col·laboradores

Documentació

Model 216

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre de 21 de desembre de 2000, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica per Internet de les declaracions corresponents als models 117,

123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 193, 198, 296 i 345. (BOE 28-desembre-2000)

Normativa Bàsica

  • Ordre EHA/3290/2008, de 6 de novembre,

    per la qual s'aproven el model 216 «Impost sobre la Renda de no Residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte. Declaració-document d'ingrés »i el model 296 «Impost sobre la Renda de no Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració anual de retencions i ingressos a compte». (BOE 17-novembre-2008)

  • Ordre HFP/1271/2017, de 21 de desembre,

    per la qual es modifica l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'Impost sobre la Renda de no Residents, que han d'utilitzar-se per a declarar les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent, la retenció practicada en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent i el gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents, i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació i altres normes referents a la tributació de no residents, i l'Ordre EHA/3290/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aproven el model 216 "Impost sobre la Renda de no Residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte. Declaració-document d'ingrés"i el model 296 "Impost sobre la Renda de no Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració anual de retencions i ingressos a compte. (BOE, 23-desembre-2017)