Saltar al contingut principal

Model 247. IRNR. Impost sobre la Renda de no Residents. Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuada per treballadors per compte aliè.

Dades Generals

Denominació

Model 247. IRNR. Impost sobre la Renda de no Residents. Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuada per treballadors per compte aliè.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model que podrà ser utilitzat pels treballadors per compte aliè interessats en anticipar els efectes del canvi de residència en l'aplicació del sistema de retencions. La comunicació té per objecte l'obtenció d'un document acreditatiu expedit per l'Administració tributària per a la seua entrega als pagadors dels rendiments del treball, en els termes prevists en l'apartat setè de l'Ordre. Estos pagadors han de ser residents o amb establiment permanent a Espanya.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Model 247

Fases del procediment/servici

Presentació model 247

Emissió del document acreditatiu per l'Agència Tributària.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

10 Dia/s hàbil/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre HAC/117/2003, de 31 de gener,

per la qual s'aproven els models per a comunicar a l'Administració tributària el canvi de residència a l'efecte de la pràctica de retencions sobre els rendiments del treball i es regula la forma, lloc i termini per a la seua presentació. (BOE 1-febrer-2003)