Saltar al contingut principal

Model 115. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans.

Dades Generals

Denominació

Model 115. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model a presentar per totes aquelles persones o entitats, incloses les Administracions Públiques, que estiguen obligades a retindre o per ingressar a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents) i satisfacen rendes subjectes a retenció o ingrés a compte per rendiments del capital immobiliari i d'activitats econòmiques procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans corresponents a perceptors que tinguen la consideració de contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o satisfacen rendes procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans corresponents a subjectes passius de l'impost sobre societats, així com els corresponents a establiments permanents de contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Entitats Col·laboradores

Documentació

Model 115. Es presentarà durant els vint primers dies naturals següents al trimestre natural. Per a Gran empresa: vint primers dies de cada mes.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

ORDEN de 20 de noviembre de 2000 por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros,

de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE 28-noviembre-2000)

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

ORDEN HAC/540/2003, de 10 de marzo,

por la que se aprueban los modelos 202, 218 y 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la regulación de la colaboración social en la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los modelos 115, 117, 123, 124, 126 y 128 y de las declaraciones correspondientes a los resúmenes anuales de retenciones, modelos 180 y 193. (BOE 14-marzo-2003)