Saltar al contingut principal

Model 117.Retencions i Ingressos a Compte en Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents.Rendes procedents de transmissió o reembors d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva i de les transmissions de drets de subscripció.

Dades Generals

Denominació

Model 117.Retencions i Ingressos a Compte en Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents.Rendes procedents de transmissió o reembors d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva i de les transmissions de drets de subscripció.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model a presentar per totes aquelles persones físiques o entitats, que estiguen obligades a retindre o a ingressar a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents) i satisfacen rendes procedents de transmissió o reembors d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica,

Entitats col·laboradores

Documentació

Model 117

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre HAC/1417/2018, de 28 de desembre,

    per la qual es modifica l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva;l'Ordre EHA/3435/2007, de 23 de novembre, per la qual aproven els models d'autoliquidació 117, 123, 124, 126, 128 i 300;l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la que s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda;l'Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s'aprova el model 196, sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres;l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris;l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la que s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries, i l'Ordre EHA/3202/2008, de 31 d'octubre, per la qual s'aprova el model 291 "Impost sobre la Renda de No Residents.No residents sense establiment permanent.Declaració informativa de comptes de no residents".

  • ORDRE EHA/3435/2007, de 23 de novembre,

    per la que aproven els models d'autoliquidació 117, 123, 124, 126, 128 i 300 i s'establixen mesurades per a la promoció i ampliació de la presentació telemàtica de determinades autoliquidacions, resums anuals i declaraciós informatives de caràcter tributari.(BOE 29-novembre-2007)