Saltar al contingut principal

Model 117. Retencions i ingressos a compte en Impost sobre la renda de les persones físiques, Impost sobre societats i Impost sobre la renda de no residents. Rendes procedents de transmissió o reemborsament d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva i de les transmissions de drets de subscripció.

Dades Generals

Denominació

Model 117. Retencions i ingressos a compte en Impost sobre la renda de les persones físiques, Impost sobre societats i Impost sobre la renda de no residents. Rendes procedents de transmissió o reemborsament d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva i de les transmissions de drets de subscripció.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model a presentar per totes aquelles persones físiques o entitats, que estiguen obligades a retindre o per ingressar a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents) i satisfacen rendes procedents de transmissió o reemborsament d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica,

Entitats Col·laboradores

Documentació

Model 117

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre,

    por la que se modifica la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva; la Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300; la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias, y la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que se aprueba el modelo 291 "Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes".

  • ORDEN EHA/3435/2007, de 23 de noviembre,

    por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario. (BOE 29-noviembre-2007)