Saltar al contingut principal

Model 123. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.

Dades Generals

Denominació

Model 123. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració a presentar per totes aquelles persones físiques, jurídiques i altres entitats que, estant obligades a retindre o per ingressar a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents) satisfacen alguna de les rendes subjectes a retenció o ingrés a compte per rendiments del capital mobiliari inclosos els rendiments exempts, així com rendes corresponents a subjectes passius de l'impost sobre societats, o rendes obtingudes mitjançant establiment permanent de contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents. Ha de tindre's en compte que en este model no correspon declarar les rendes que hagen de ser incloses en qualsevol dels models 115, 117, 124, 126 o 128.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Entitats Col·laboradores

Documentació

Model 123. La declaració es presentarà durant els vint primers dies naturals següents al trimestre natural. Per a Gran empresa: vint primers dies de cada mes.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • ORDEN EHA/3435/2007, de 23 de noviembre,

    por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario. (BOE 29-noviembre-2007)

  • Orden HAC/56/2024, de 25 de enero,

    por la que se modifican las órdenes ministeriales que aprueban los modelos de autoliquidación 123, 210, 216, y de declaración informativa 193 y 296 y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Normativa de tramitació

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,

por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 26-11-2013)

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)