Saltar al contingut principal

Model 136. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de no Residents. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació.

Dades Generals

Denominació

Model 136. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de no Residents. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Establir la subjecció a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l'Impost sobre la Renda de no residents i a l'impost de societats dels premis de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado i altres òrgans tant nacionals com d'uns altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i que fins ara estaven exempts

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre HAC/763/2018, de 10 de juliol,

    per la qual es modifica l'Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es regulen el lloc, termini i formes de presentació; l'Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la qual s'aprova el model 122 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració"; i el model 136 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de no Residents. Gravamen Especial sobre els Premis de determinades Loteries i Apostes. Autoliquidació" aprovat per l'Ordre HAP/70/2013, de 30 de gener (BOE, 18 - juliol - 2018).

  • Ordre HAP/70/2013, de 30 de gener,

    per la qual s'aprova el model 230 «Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de no Residents: Retencions i ingressos a compte del Gravamen Especial sobre els premis de determinades loteries i apostes; Impost sobre societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació» i el model 136 «Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de no Residents. Gravamen Especial sobre els Premis de determinades Loteries i Apostes. Autoliquidació. (BOE 31-gener-2013)