Saltar al contingut principal

Model 184. Declaració Informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració anual.

Dades Generals

Denominació

Model 184. Declaració Informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model per a presentar per aquelles les entitats en règim d'atribució de rendes, tant les constituïdes a Espanya com a l'estranger, que exercisquen una activitat econòmica o rendes de les quals excedisquen 3.000 euros anuals. No hauran de presentar-ho per tant les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger que obtinguen rendes en territori espanyol sense desenvolupar en el mateix una activitat econòmica, independentment de l'import de les rendes obtingudes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 184 suport

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre,

  por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se modifican otras normas tributarias. ( BOE - 29 - octubre 2015 )

 • Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre,

  por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347. (BOE, 18-noviembre-2017).

 • Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre,

  ...(BOE 31-diciembre-2019)

 • Orden HFP/1192/2022, de 1 de diciembre,

  por la que se modifican, entre otras, la Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se modifican otras normas tributarias (BOE 3 -diciembre-2022)

 • Orden HFP/1284/2023, de 28 de noviembre,

  por la que se aprueba el modelo 430 de "Impuesto sobre las primas de seguros. Autoliquidación" y se determina la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las órdenes ministeriales que aprueban los diseños de registro de los modelos 165, 180, 184, 188, 189, 193, 194, 196, 198, 296 y se actualiza el contenido de los anexos I y II de la orden ministerial que aprueba el modelo 289 (BOE 30-noviembre-2023)