Saltar al contingut principal

Model 185. Declaració Informativa. Declaració informativa mensual dels òrgans i entitats gestores de la Seguretat Social i Mutualitats.

Dades Generals

Denominació

Model 185. Declaració Informativa. Declaració informativa mensual dels òrgans i entitats gestores de la Seguretat Social i Mutualitats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració informativa mensual, destinada a assegurar l'adequada gestió per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, tant de la deducció per maternitat, com, si escau, de la realització de l'abonament mensual anticipat de la mateixa. Han de presentar esta declaració exclusivament els òrgans i entitats gestores de la Seguretat Social i de les Mutualitats, respecte de les cotitzacions i quotes meritades en relació amb els seus afiliats o mutualistes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Departament d'Informàtica Tributària de l'Agència Tributària (suport)

Teleprocés via EDITRAN

Documentació

Model 185

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre HAC/96/2003, de 28 de gener,

per la qual s'aproven els dissenys físics i lògics, model 185, a què ha d'ajustar-se la informació mensual que els òrgans i entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats estan obligades a subministrar dels seus afiliats o mutualistes, per a la seua presentació per suport directament llegible per ordinador, i s'establix el procediment per a la seua presentació telemàtica per teleprocés. (BOE, 30-gener-2003)