Saltar al contingut principal

Model 186. Declaració Informativa. Subministrament d'informació relativa a naixements i defuncions.

Dades Generals

Denominació

Model 186. Declaració Informativa. Subministrament d'informació relativa a naixements i defuncions.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració informativa mensual, destinada a assegurar l'adequada gestió per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, tant de la deducció per maternitat, com, si escau, de la realització de l'abonament mensual anticipat de la mateixa. Es presentarà esta declaració pels Registres Civils a través de la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia. Pel que fa a les inscripcions que s'efectuen en el Registre Civil relatius a naixements i a defuncions de menors de tres anys i de dones amb edats compreses ens dotze i cinquanta-dos anys

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Departament d'Informàtica Tributària de l'Agència Tributària (suport)

Teleprocés

Documentació

Suport

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden HAC/539/2003, de 10 de marzo,

por la que se aprueban los diseños físicos y lógicos, modelo 186, a los que debe ajustarse la información mensual a suministrar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria acerca de determinados datos obrantes en el Registro Civil relativos a nacimientos y defunciones, para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. (BOE 14-marzo-2003)