Saltar al contingut principal

Model 188.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa.Resum anual.

Dades Generals

Denominació

Model 188.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa.Resum anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents) per rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 188

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seua identificació telemàtica davant de les entitats col·laboradores en ocasió del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d'accés en un registre previ (pin24h).(BOE 11-març-2014)

Normativa Bàsica

  • Ordre de 17 de novembre de 1999, per la que s'aproven els models 128,

    en pessetes i en euros, de declaració-document d'ingrés i els models 188, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents, en relació amb les rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa, així com els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors dels esmentats models 188 per suport directament llegible per ordinador.(BOE 20-novembre-1999)

  • Ordre HAP/2118/2015, de 9 d'octubre,

    per la que s'aprova el model 280, "Declaració informativa anual de Plans d'Estalvi a llarg termini" i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació, i es modifica l'Ordre de 17 de novembre de 1999, per la que s'aproven els models 128, en Pessetes i en Euros, de Declaració-Document d'ingrés i els models 188, en Pessetes i en Euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents, en relació amb les rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa, així com els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors dels esmentats models 188 per suport directament llegible per ordinador.(BOE, 15-octubre-2015)