Saltar al contingut principal

Model 189.Declaració informativa.Valors, assegurances i rendes.Declaració anual.

Dades Generals

Denominació

Model 189.Declaració informativa.Valors, assegurances i rendes.Declaració anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració informativa anual de valors, assegurances i rendes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 189

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre HAC/1276/2020, de 28 de desembre,

    per la que es modifiquen determinades declaraciós informatives, l'Ordre de 20 de novembre de 2000, per la que s'aproven els models 115, en pessetes i en euros, de declaració-document d'ingrés, els models 180, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans, l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris, l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova el model 182 de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades, l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva, i l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua (BOE 30-desembre-2020).

  • Ordre HFP/1351/2021, d'1 de desembre,

    per la que es modifiquen diverses declaracions informatives (BOE 3-desembre-2021).

  • Ordres per les quals s'aprova la relació de valors negociats a efectes de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni i de la declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes.,
  • Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre,

    per la que s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors de l'esmentat model per suports directament llegibles per ordinador i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació telemàtica.( BOE 4-desembre-2008 )