Saltar al contingut principal

Model 194.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte de l'IRPF, IS i IRNR (establiments permanents) sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reembors, canvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens.Resum anual

Dades Generals

Denominació

Model 194.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte de l'IRPF, IS i IRNR (establiments permanents) sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reembors, canvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens.Resum anual

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents) sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reembors, canvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 194

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre de 18 de novembre de 1999, per la que s'aproven els models 123,

    en pessetes i en euros, de declaració-document d'ingrés i els models 193, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i sobre determinades rendes de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents, corresponent a establiments permanents, i els models 124, en pessetes i en euros, de declaració-document d'ingrés i els models 194, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte dels esmentats Impostos derivats de la transmissió, amortització, reembors, canvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens, així com els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors dels esmentats models 193 i 194 per suports directament llegibles per ordinador.(BOE 19-novembre-1999)

  • Ordre HFP/1822/2016, de 24 de novembre,

    per la qual s'introduïxen determinades modificacions tècniques en els dissenys físics i lògics dels models de declaració informativa nºs.165, 170, 193, 194, 196, 280 i 282 aprovats, respectivament, per Ordre HAP/2455/2013, de 27 de desembre, Ordre EHA/97/2010, de 25 de gener, Ordre EHA/3377/2011, d'1 de desembre, Ordre de 18 de gener de 1999, Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, Ordre HAP/2118/2015, de 9 d'octubre i Ordre HAP/296/2016, de 2 de març.(BOE, 29-novembre-2016)

  • Ordre HAC/1276/2019, de 19 de desembre,

    … (BOE 31-desembre-2019)