Saltar al contingut principal

Model 196. Declaració Informativa. Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres.

Dades Generals

Denominació

Model 196. Declaració Informativa. Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, impost sobre societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents) sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres, incloent les basades en operacions sobre actius financers, i de la declaració informativa anual de persones autoritzades i de saldos en comptes de qualsevol classe d'institucions financeres.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 196

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • ORDRE EHA/3300/2008, de 7 de novembre,

  per la qual s'aprova el model 196, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, impost sobre societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents). Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres, incloent les basades en operacions sobre actius financers, declaració informativa anual de persones autoritzades i de saldos en comptes de qualsevol classe d'institucions financeres. (BOE 18-novembre-2008)

 • Ordre HFP/1822/2016, de 24 de novembre,

  per la qual s'introduïxen determinades modificacions tècniques en els dissenys físics i lògics dels models de declaració informativa nºs. 165, 170, 193, 194, 196, 280 i 282 aprovats, respectivament, per Ordre HAP/2455/2013, de 27 de desembre, Ordre EHA/97/2010, de 25 de gener, Ordre EHA/3377/2011, d'1 de desembre, Ordre de 18 de gener de 1999, Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, Ordre HAP/2118/2015, de 9 d'octubre i Ordre HAP/296/2016, de 2 de març. (BOE, 29-novembre-2016)

 • Ordre HAC/1417/2018, de 28 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva; l'Ordre EHA/3435/2007, de 23 de novembre, per la qual aproven els models d'autoliquidació 117, 123, 124, 126, 128 i 300; l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda; l'Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s'aprova el model 196, sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres; l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris; l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries, i l'Ordre EHA/3202/2008, de 31 d'octubre, per la qual s'aprova el model 291 "Impost sobre la Renda de No Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració informativa de comptes de no residents".

 • Ordre HAC/1276/2019, de 19 de desembre,

  ...(BOE 31-desembre-2019)

 • Ordre HFP/1192/2022, d'1 de desembre,

  per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de Declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris; l'Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s'aprova el model 196, de Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres….(BOE 3-desembre-2022).

Normativa de tramitació

Ordre EHA/3062/2010, de 22 de novembre,

per la qual es modifiquen les formes de presentació de les declaracions informatives i resums anuals de caràcter tributari corresponents als models 038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340, 345, 346, 347, 349, 611 i 616. (BOE 30-novembre-2010)