Saltar al contingut principal

Model 291. Declaració Informativa. Impost sobre la Renda de no Residents. Comptes de no residents sense establiment permanent.

Dades Generals

Denominació

Model 291. Declaració Informativa. Impost sobre la Renda de no Residents. Comptes de no residents sense establiment permanent.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració informativa de comptes de no residents sense establiment permanent.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 291

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre EHA/3202/2008, de 31 d'octubre,

    per la qual s'aprova el model 291 «Impost sobre la Renda de no Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració informativa de comptes de no residents», així com els dissenys físics i lògics per a la seua presentació per suport directament llegible per ordinador, i s'establix el procediment per a la seua presentació telemàtica per teleprocés. (BOE 10-novembre-2008)

  • Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre,

    per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries. (BOE, 27-octubre-2016)

  • Ordre HAC/1417/2018, de 28 de desembre,

    per la qual es modifica l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva; l'Ordre EHA/3435/2007, de 23 de novembre, per la qual aproven els models d'autoliquidació 117, 123, 124, 126, 128 i 300; l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda; l'Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s'aprova el model 196, sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres; l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris; l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries, i l'Ordre EHA/3202/2008, de 31 d'octubre, per la qual s'aprova el model 291 "Impost sobre la Renda de No Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració informativa de comptes de no residents".