Saltar al contingut principal

Model 295. Declaració Informativa. Relació anual individualitzada dels clientes amb la posició inversora en les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles.

Dades Generals

Denominació

Model 295. Declaració Informativa. Relació anual individualitzada dels clientes amb la posició inversora en les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, la presentació de la relació anual individualitzada dels clientes amb la posició inversora en les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 295

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

ORDEN EHA/1674/2006, de 24 de mayo,

por la que, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, se establece un procedimiento especial de acreditación de la residencia de ciertos accionistas o partícipes no residentes, en el supuesto de contratos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con entidades intermediarias residentes en el extranjero, y se regulan las obligaciones de suministro de información de estas entidades a la administración tributaria española. (BOE 1-junio-2006)