Saltar al contingut principal

Model 345. Declaració Informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans individuals d'Estalvi Sistemàtic, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència. Declaració anual partícips i aportacions.

Dades Generals

Denominació

Model 345. Declaració Informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans individuals d'Estalvi Sistemàtic, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència. Declaració anual partícips i aportacions.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la Declaració anual partícips i aportacions

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 345

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre,

    per la qual es modifica l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347. (BOE, 18-novembre-2017).

  • Ordre HFP/823/2022, de 24 d'agost,

    per la qual s'aprova el model 345 de "Declaració Informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans individuals d'Estalvi Sistemàtic, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència. Declaració anual partícips, aportacions i contribucions" i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació, i es modifica l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187 de "Declaració informativa. Accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les Institucions d'Inversió Col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte d'IRPF, IS i IRNR en relació amb rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de transmissions o reemborsaments d'aquelles accions i participacions i drets de subscripció" (BOE 29-agost-2022).

  • Ordre HFP/528/2023, de 22 de maig,

    per la qual es modifica l'Ordre HFP/823/2022, de 24 d'agost, per la qual s'aprova el model 345 de "Declaració Informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans individuals d'Estalvi Sistemàtic, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència. Declaració anual partícips, aportacions i contribucions" i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació, i es modifica l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187 de "Declaració informativa. Accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les Institucions d'Inversió Col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte d'IRPF, IS i IRNR en relació amb rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de transmissions o reemborsaments d'aquelles accions i participacions i drets de subscripció" (BOE 30-maig-2023).

Normativa de tramitació

Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seua identificació telemàtica davant les entitats col·laboradores amb motiu del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d'accés en un registre previ (pin24h). (BOE 11-març-2014)