Saltar al contingut principal

Model 347.Declaració informativa.Declaració anual d'operacions amb terceres persones.

Dades Generals

Denominació

Model 347.Declaració informativa.Declaració anual d'operacions amb terceres persones.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració anual d'operacions amb terceres persones

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 347

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seua identificació telemàtica davant de les entitats col·laboradores en ocasió del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d'accés en un registre previ (pin24h).(BOE 11-març-2014)

Normativa Bàsica

 • Ordre EHA/3012/2008, de 20 d'octubre,

  per la qual s'aprova el model 347 de Declaració anual d'operacions amb terceres persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació.(BOE 23-octubre-2008)

 • Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre,

  per la que es modifica l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la que s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347.(BOE, 18-novembre-2017).

 • Ordre HAC/1148/2018, de 18 d'octubre,

  per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de comunicació de dades, corresponents al règim especial del grup d'entitats en l'impost sobre el valor afegit, l'Ordre EHA/3012/2008, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el model 347 de declaració anual d'operacions amb terceres persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aproven el model 303 Impost sobre el Valor Afegit, autoliquidació, l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s'aprova el model 390 de declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit i es modifica l'annex I de l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors, i l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre (BOE 31-octubre-2018)

 • Ordre HFP/1395/2021, de 9 de desembre,

  per la que es modifiquen l'Ordre EHA/3851/2007, de 26 de desembre, per la que s'aprova el model 576 d'autoliquidació de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, i el model 06 de declaració de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, exempcions i no subjeccions sense reconeixement previ, l'Ordre EHA/3012/2008, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el model 347 de Declaració anual d'operacions amb terceres persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària, i l'Ordre HAC/171/2021, de 25 de febrer, per la qual s'aprova el model 05, "Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció de la base imposable", i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seua presentació (BOE 14-desembre-2021).