Saltar al contingut principal

Model 038. Declaració Informativa. Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en Registres públics.

Dades Generals

Denominació

Model 038. Declaració Informativa. Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en Registres públics.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració mensual informativa que han d'utilitzar els titulars de registres públics que hagen autoritzat la inscripció de la constitució, establiment, modificació o extinció d'entitats que siguen subjectes passius de l'impost sobre societats.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 038. Es presentarà cada mes natural respecte de les inscripcions del mes natural anterior.

Fases del procediment/servici

Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden HAC/66/2002, de 15 de enero,

por la que se aprueba el modelo 038, para la relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos. (BOE 18-enero-2002)

Normativa de tramitación

  • ORDEN EHA/3061/2005, de 3 de octubre,

    por la que se establecen las condiciones y el procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 038 y el procedimiento para la presentación telemática por teleproceso de las declaraciones correspondientes al modelo 180, se regula el lugar, plazo y forma de presentación de la declaración-resumen anual correspondiente al modelo 392 y se modifican determinadas normas de presentación de los modelos de declaración 180, 193, 345, 347 y 349, y otras normas tributarias. (BOE 6-octubre-2005)

  • Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

    sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago de deudas por el procedimiento de cargo en cuenta, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (pin24h). (BOE 11-marzo-2014)