Saltar al contingut principal

Model 159. Declaració Informativa. Declaració anual de consum d'energia elèctrica.

Dades Generals

Denominació

Model 159. Declaració Informativa. Declaració anual de consum d'energia elèctrica.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentar la declaració informativa basada en l'obligació periòdica de les companyies prestadores dels subministraments d'energia elèctrica, de proporcionar informació a l'Administració Tributària relativa a la identificació dels titulars de contractes de subministrament, així com la referència cadastral de l'immoble i la seua localització.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 159

Fases del procediment/servici

Inici: Presentació del model 159.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre EHA/2041/2009, de 16 de juliol,

per la qual s'aprova el model 159 de declaració anual de consum d'energia elèctrica, així com els dissenys físics i lògics per a la presentació en suport directament llegible per ordinador i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació telemàtica. (BOE 29-juliol-2009)