Saltar al contingut principal

Model 170.Declaració informativa.Declaració anual de les operacions realitzades pels empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o de dèbit.

Dades Generals

Denominació

Model 170.Declaració informativa.Declaració anual de les operacions realitzades pels empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o de dèbit.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració de les operacions realitzades pels empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 170

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre EHA/97/2010, de 25 de gener,

    per la que s'aprova el model 170 de declaració de les operacions realitzades pels empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o de dèbit, així com els dissenys físics i lògics per a la presentació en suport directament llegible per ordinador i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació telemàtica.(BOE 30-gener-2010)

  • Ordre HFP/1822/2016, de 24 de novembre,

    per la qual s'introduïxen determinades modificacions tècniques en els dissenys físics i lògics dels models de declaració informativa nºs.165, 170, 193, 194, 196, 280 i 282 aprovats, respectivament, per Ordre HAP/2455/2013, de 27 de desembre, Ordre EHA/97/2010, de 25 de gener, Ordre EHA/3377/2011, d'1 de desembre, Ordre de 18 de gener de 1999, Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, Ordre HAP/2118/2015, de 9 d'octubre i Ordre HAP/296/2016, de 2 de març (BOE, 29-novembre-2016)