Saltar al contingut principal

Model 171. Declaració Informativa. Declaració anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document.

Dades Generals

Denominació

Model 171. Declaració Informativa. Declaració anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració de les imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de cobraments de qualsevol document, quan el seu import siga superior a 3.000 euros.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 171.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre EHA/98/2010, de 25 de gener,

    per la qual s'aprova el model 171 de declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document, així com els dissenys físics i lògics per a la presentació en suport directament llegible per ordinador i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació telemàtica. (BOE 30-gener-2010)

  • Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre,

    per la qual es modifica l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347. (BOE, 18-novembre-2017).

  • Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre,

    per la qual es modifica l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347. (BOE, 18-novembre-2017)