Saltar al contingut principal

Model 280. Declaració informativa anual de Plans d'Estalvi a Llarg Termini.

Dades Generals

Denominació

Model 280. Declaració informativa anual de Plans d'Estalvi a Llarg Termini.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Permetre la presentació telemàtica, així com la consulta de declaracions presentades a la seu de l'AEAT.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Ordre HFP/1822/2016, de 24 de novembre,

  per la qual s'introduïxen determinades modificacions tècniques en els dissenys físics i lògics dels models de declaració informativa nºs. 165, 170, 193, 194, 196, 280 i 282 aprovats, respectivament, per Ordre HAP/2455/2013, de 27 de desembre, Ordre EHA/97/2010, de 25 de gener, Ordre EHA/3377/2011, d'1 de desembre, Ordre de 18 de gener de 1999, Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, Ordre HAP/2118/2015, de 9 d'octubre i Ordre HAP/296/2016, de 2 de març. (BOE, 29-novembre-2016)

 • Llei 35/2006 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats,

  sobre la Renda de no Residents i sobreu el Patrimoni (Disposició addicional vint-i-sisena). (BOE 29 - novembre - 2006)

 • Reial decret 439/2007, de 30 de març,

  pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer (Disposició addicional vuitena). (BOE 31-març-2007)

 • Ordre HAP/2118/2015, de 9 d'octubre,

  per la qual s'aprova el model 280, "Declaració informativa anual de Plans d'Estalvi a Llarg Termini "i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació. (BOE de 15 d'octubre)

 • Ordre HAC/1276/2019, de 19 de desembre,

  ... (BOE 31-desembre-2019)

 • Ordre HFP/1192/2022, d'1 de desembre,

  per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de Declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris; l'Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s'aprova el model 196, de Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres; l'Ordre EHA/3514/2009, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 181 de Declaració informativa de préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles; l'Ordre HAP/2118/2015, de 9 d'octubre, per la qual s'aprova el model 280, "Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini "….(BOE 3-desembre-2022).