Saltar al contingut principal

Model 282. Declaració informativa anual d'ajuts rebudes en el marc de la REF de les Canarias i altres ajuts d'Estat, derivades de l'aplicació del dret de la Unió Europea.

Dades Generals

Denominació

Model 282. Declaració informativa anual d'ajuts rebudes en el marc de la REF de les Canarias i altres ajuts d'Estat, derivades de l'aplicació del dret de la Unió Europea.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Seran objecte de declaració en el model 282 els ajuts rebudes en el marc de la reserva per a inversions a les Canarias i la Zona Especial Canària, corresponents a l'any natural al que es referix la corresponent declaració informativa. Estan obligats a presentar el model 282 els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'impost sobre societats o de l'Impost sobre la Renda de no Residents que hagen sigut beneficiaris d'ajuts obtinguts en virtut de tots els incentius aplicables en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias així com d'aquells altres, sigui quin sigui la seua naturalesa, que tinguen la consideració d'ajuts d'Estat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Real Decreto 1022/2015, de 13 de noviembre,

  por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria, aprobado por el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre.(BOE 17 - noviembre - 2015)

 • Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre,

  de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. (BOE 20 - diciembre - 2014)

 • Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo,

  por la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. (BOE 9 - marzo - 2016)

 • Orden HFP/1822/2016, de 24 de noviembre,

  por la que se introducen determinadas modificaciones técnicas en los diseños físicos y lógicos de los modelos de declaración informativa nºs. 165, 170, 193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, respectivamente, por Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, Orden EHA/97/2010, de 25 de enero, Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, Orden de 18 de enero de 1999, Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre y Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo. (BOE, 29-noviembre-2016)

 • Corrección de errores de la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo,

  por la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de Estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. (BOE, 04-abril-2016)

 • Orden HAC/560/2021, de 4 de junio,

  por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica; y por la que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (BOE 08-06-2021).