Saltar al contingut principal

Model 289. Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua.

Dades Generals

Denominació

Model 289. Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Intercanvi automàtic d'informació derivat de l'assistència mútua del Sistema Comú d'Intercanvi d'Informació (CRS)

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica (servici web)

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Ordre HAC/1276/2020, de 28 de desembre,

  per la qual es modifiquen determinades declaracions informatives, l'Ordre de 20 de novembre de 2000, per la qual s'aproven els models 115, en pessetes i en euros, de declaració-document d'ingrés, els models 180, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans, l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris, l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova el model 182 de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades, l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva, i l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua (BOE 30-desembre-2020).

 • Ordre HFP/1351/2021, d'1 de desembre,

  per la qual es modifiquen diverses declaracions informatives (BOE 3-desembre-2021).

 • Ordre HFP/1192/2022, d'1 de desembre,

  per la qual es modifiquen, entre altres l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua (BOE 3-desembre-2022)

 • Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre,

  per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries.

 • Ordre HAC/1417/2018, de 28 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva; l'Ordre EHA/3435/2007, de 23 de novembre, per la qual aproven els models d'autoliquidació 117, 123, 124, 126, 128 i 300; l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda; l'Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s'aprova el model 196, sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres; l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris; l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries, i l'Ordre EHA/3202/2008, de 31 d'octubre, per la qual s'aprova el model 291 "Impost sobre la Renda de No Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració informativa de comptes de no residents".

 • Ordre HAC/1276/2019, de 19 de desembre,

  ... (BOE de 31-desembre-2019)