Saltar al contingut principal

Model 232. Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals

Dades Generals

Denominació

Model 232. Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Obligació d'informar expressament de les operacions amb persones o entitats vinculades i/o de la informació relativa a operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica. Sede electrònica de l'Agència Tributària

Documentació

Model 232

Fases del procediment/servici

Al tractar-se de la presentació d'un model de declaració, no té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto,

por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales (BOE, 30-agosto-2017).