Saltar al contingut principal

Model 179. Declaració informativa anual de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics

Dades Generals

Denominació

Model 179. Declaració informativa anual de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a la presentació de la Declaració informativa de les cessions d'ús d'habitatges amb finalitats turístics (model 179)

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre HAC/612/2021, de 16 de juny,

    per la qual s'aprova el model 179, "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics" i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació (BOE 18-juny-2021).

  • Ordre HFP/188/2023, de 27 de febrer,

    per la qual s'aprova la relació de valors negociats en centres de negociació, amb el seu valor de negociació mitjà corresponent al quart trimestre de 2022, a l'efecte de la declaració de l'Impost Sobre el Patrimoni de l'any 2022 i de la declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, i per la qual es modifica l'Ordre HAC/612/2021, de 16 de juny, per la qual s'aprova el model 179, "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics" i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació (BOE 28-febrer-2023).