Saltar al contingut principal

Model 234. Declaració informativa de mecanismes transfronterers

Dades Generals

Denominació

Model 234. Declaració informativa de mecanismes transfronterers

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Ha de presentar-se pels intermediaris, o si escau, els obligats tributaris interessats en els termes prevists en els apartats 4 i 5 de l'article 45 del Reial decret 1065/2007 (RGAT), per a declarar els mecanismes que tinguen la condició de transfronterers en els quals concorren determinades circumstàncies denominades “senyals distintius” tal com delimita l'apartat 2 de l'article 45 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs (RGAT).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica. Sede electrònica de l'Agència Tributària.

Web service.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Orden HAC/342/2021, de 12 de abril,

    por la que se aprueba el modelo 234 de "Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal", el modelo 235 de "Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables" y el modelo 236 de "Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal" (BOE, 13-abril-2021).

  • Orden HAC/266/2024, de 18 de marzo,

    por la que se aprueba el modelo 239, "Declaración de información de determinados mecanismos de planificación fiscal en el ámbito del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información relativa a los mecanismos de elusión del Estándar común de comunicación de información y las estructuras extraterritoriales opacas" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAC/342/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba el modelo 234 de "Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal", el modelo 235 de "Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables" y el modelo 236 de "Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal" (BOE 22- marzo-2024)