Saltar al contingut principal

Model 172. Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals

Dades Generals

Denominació

Model 172. Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Es declararà en el model 172 la informació continguda en l'annex I de l'orde que regula el model, de conformitat amb el que preveu l'article 39 bis del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, en relació amb les monedes virtuals respecte de les que es tinga l'obligació de declarar.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Artículo 39.bis del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (añadido mediante 249/2023, de 4 de abril)

  • Orden HFP/887/2023, de 26 de julio,

    por la que se aprueban el modelo 172 "Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales" y el modelo 173 "Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (BOE 29-julio-2023)