Saltar al contingut principal

Model 281. Declaració informativa trimestral d'operacions de comerç de béns corporals realitzades en la Zona Especial Canària sense que les mercaderies transiten per territori canari.

Dades Generals

Denominació

Model 281. Declaració informativa trimestral d'operacions de comerç de béns corporals realitzades en la Zona Especial Canària sense que les mercaderies transiten per territori canari.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a la presentació i consulta del model 281. Declaració informativa trimestral d'operacions de comerç de béns corporals realitzades en la Zona Especial Canària sense que les mercaderies transiten per territori canari

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la presentació de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden HFP/1285/2023, de 28 de noviembre,

por la que se aprueba el modelo 281, "Declaración informativa trimestral de operaciones de comercio de bienes corporales realizadas en la Zona Especial Canaria sin que las mercancías transiten por territorio canario" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, y por la que se regulan los requisitos del "Libro registro de operaciones de comercio de bienes corporales realizadas en la Zona Especial Canaria sin que las mercancías transiten por territorio canario" (BOE 30-noviembre-2023).