Saltar al contingut principal

Autorització a les Entitats Col·laboradores per a efectuar devolucions de l'IVA en règim de viatgers

Dades Generals

Denominació

Autorització a les Entitats Col·laboradores per a efectuar devolucions de l'IVA en règim de viatgers

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud d'autorització per a actuar com a entitat col·laboradora en el reembors de l'Impost sobre el Valor Afegit als viatgers residents fora de la Unió Europea, que hagen adquirit béns al territori d'aplicació de l'impost per import superior a 90,15€ i els transporten fora de la Unió Europea.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud concretant els extrems exigits en la normativa.

Fases del procediment/servici

Inici.Presentació de la sol·licitud

Tramitació.No existix tràmit d'audiència

Acabament.Amb resolució expressa

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre,

pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.Article 9.1.2ºB).(BOE 31-desembre-1992)