Saltar al contingut principal

Model 360-Model 361. IVA. Gestió de devolucions a empresaris o professionals no establits en el territori en el que suporten l'Impost

Dades Generals

Denominació

Model 360-Model 361. IVA. Gestió de devolucions a empresaris o professionals no establits en el territori en el que suporten l'Impost

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Els empresaris o professionals no establits en el territori en el que suporten l'Impost, en els qui concórreguen determinats requisits prevists en la normativa, podran exercitar el dret a la devolució de l'impost sobre el valor afegit que hagen satisfet o, si escau, els haja sigut repercutit. Este procediment presenta tres modalitats: Sol·licituds de devolució de l'IVA suportat en uns altres Estats membres per empresaris o professionals establits en el territori d'aplicació de l'Impost, les Canarias, Ceuta i Melilla (Model 360), sol·licituds de devolució de l'IVA suportat en el territori d'aplicació de l'Impost per empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla (Model 360) i sol·licituds de devolució de l'IVA suportat en el territori d'aplicació de l'Impost per empresaris o professionals establits en tercers països amb la qual cosa existia reciprocitat (Model 361).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Ha de tindre's en compte el que disposa l'apartat següent “Fases del procediment”.

Fases del procediment/servici

Inici: A instàncies de part. En les tres modalitats del procediment la presentació es realitzarà de forma telemàtica, a través de Sede Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Tramitació: El procediment es tramitarà amb els documents aportats o requerits. En el supòsit de sol·licituds presentades per empresaris o professionals establits en el territori d'aplicació de l'impost, les Canarias, Ceuta i Melilla, per les quotes suportades o satisfetes en uns altres Estats membres, una vegada rebudes les seues sol·licituds, es remetran, en el termini de 15 dies, a estos Estats membres que seran els responsables de la seua tramitació. En el supòsit de sol·licituds presentades per empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla o tercers països amb els que existisca reciprocitat, per les quotes suportades o satisfetes en el territori d'aplicació de l'Impost, el procediment serà tramitat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Terminació: per resolució expressa. El termini de resolució serà de 4 mesos, no obstant això, pot ampliar-se fins els sis i huit mesos segons es requerisca informació addicional o ulterior.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

4 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo,

    por la que se aprueban el formulario 360 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, el contenido de la solicitud de devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y el modelo 361 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y se establecen, asimismo, las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE 30-marzo-2010)

  • Orden HAC/498/2024, de 21 de mayo,

    por la que se modifica la Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, por la que se aprueban el formulario 360 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, el contenido de la solicitud de devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y el modelo 361 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y se establecen, asimismo, las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática (BOE 28-mayo.2024)

Normativa de tramitació

Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo,

por la que se aprueban los modelos 364 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reembolso de las cuotas tributarias soportadas relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado" y 365 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reconocimiento previo de las exenciones relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado" y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y se modifica la Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, así como otra normativa tributaria (BOE 02-junio-2016)

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009).