Saltar al contingut principal

Model 360-Model 361.IVA:Gestió de devolucions a empresaris o professionals no establits al territori en el qual suporten l'Impost

Dades Generals

Denominació

Model 360-Model 361.IVA:Gestió de devolucions a empresaris o professionals no establits al territori en el qual suporten l'Impost

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Els empresaris o professionals no establits al territori en el qual suporten l'Impost, en els qui es presenten determinats requisits previstos en la normativa, podran exercitar el dret a la devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit que hagen satisfet o, en el seu cas, els haja sigut repercutit.Este procediment presenta tres modalitats:1a) Sol·licituds de Devolució de l'IVA suportat en altres Estats membres per empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'Impost, les Canàries, Ceuta i Melilla (Model 360).2a) Sol·licituds de Devolució de l'IVA suportat al territori d'aplicació de l'Impost per empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla (Model 360).3a) Sol·licituds de Devolució de l'IVA suportat al territori d'aplicació de l'Impost per empresaris o professionals establits a tercers països amb el que existia reciprocitat (Model 361)

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

S'ha de tindre en compte el disposat en l'apartat següent “Fases del procediment”.

Fases del procediment/servici

Inici:A instància de part.En les tres modalitats del procediment la presentació es realitzarà de forma telemàtica, a través de Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Tramitació:El procediment es tramitarà amb els documents aportats o requerits.En el supòsit de sol·licituds presentades per empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'impost, les Canàries, Ceuta i Melilla, per les quotes suportades o satisfetes en altres Estats membres, una vegada rebudes les seues sol·licituds, es remetran, en el termini de 15 dies, als esmentats Estats membres que seran els responsables de la seua tramitació.En el supòsit de sol·licituds presentades per empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla o tercers països amb els quals existisca reciprocitat, per les quotes suportades o satisfetes al territori d'aplicació de l'Impost, el procediment serà tramitat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Acabament:per resolució expressa.El termini de resolució serà de 4 mesos, no obstant això, pot ampliar-se fins als sis i huit mesos segons es requerisca informació addicional o ulterior.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

4 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre EHA/789/2010, de 16 de març,

per la que s'aproven el formulari 360 de sol·licitud de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit suportat per empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'impost, el contingut de la sol·licitud de devolució a empresaris o professionals no establits en el territori d'aplicació de l'imposat, però establida en la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla, i el model 361 de sol·licitud de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit a determinats empresaris o professionals no establits al territori d'aplicació de l'impost, ni en la Comunitat, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, i s'establixen, així mateix, les condicions generals i el procediment per a la seua presentació telemàtica.(BOE 30-març-2010)